ข้อมูลดิน ผลการวิเคราะห์ดิน ของแต่ละพื้นที่

Soil standard

Level

3.5
3.5 - 4.5
4.6 - 5.0
5.1 - 5.5
5.6 - 6.0
6.1 - 6.5
6.6 - 7.3
7.4 - 7.8
7.9 - 8.4
8.5 - 9
9

ระดับ

กรดรุนแรงมากที่สุด
กรดรุนแรงมาก
กรดจัดมาก
กรดจัดมาก
กรดปานกลาง
กรดเล็กน้อย
เป็นกลาง
ด่างเล็กน้อย
ด่างปานกลาง
ด่างจัด
ด่างจัดมาก

EC STD (dS/m)

0 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 16
> 16

ระดับ

ไม่เค็ม
เค็มน้อยมาก
เค็มปานกลาง
เค็มจัด
เค็มจัดมาก

OM STD (%)

< 0.5
5.0 - 1
1.1 - 1.5
1.6 - 2.5
2.6 - 3.5
3.6 - 4.5
> 4.5

ระดับ

ต่ำมาก
ต่ำ
ค่อนข้างต่ำ
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
สูงมาก

P STD (mg/kg)

< 3.0
3 - 10
11 - 15
16 - 45
> 45

ระดับ

ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

K STD (mg/kg)

< 30.0
30.0 - 60.0
61.0 - 90.0
91.0 - 120.0
> 120.0

ระดับ

ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

Ca STD (mg/kg)

< 400.78
400 - 1001.95
1001 - 2003.9
2003.9 - 4007.8
> 4007.8

ระดับ

ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

Mg STD (mg/kg)

< 36.4575
36.4576 - 121.525
121.526 - 364.575
364.576 - 972.2
> 972.2

ระดับ

ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

Ca/Mg ratio

< 1
1 - 4
4 - 6
6 - 10
> 10

ระดับ

แคลเซียมไม่พอ
แคลเซียมต่ำ
สมดุล
แมกนีเซียมต่ำ
แมกนีเซียมไม่พอ