นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ ผ่าน Cookies

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย คือ คุกกี้ หรือไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ และคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตามความจำเป็นในการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวม ใช้และเปิดเผย
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ได้และให้บริการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เครือข่ายสื่อโฆษณา (เช่น Facebook, Google และอื่น ๆ) เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์มากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา โดยบริษัทจะจัดให้มีการขอความยินยอมจากผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่บริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานกฎหมาย โทร 0-2639-8888 ต่อ 2411 หรือ legal@thaicentral.co.th ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330