แหล่งข้อมูลดิน : ศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ยเพื่อนแท้เกษตร โดย หัววัว-คันไถ แหล่งรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีดิน ในแต่ละพื้นที่ จากโครงการแปลงทดลอง แปลงสาธิต ร่วมกับเกษตรกร กระจายทุกภูมิภาคของไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการมาตรฐานของทางบริษัทฯ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำ

ท่านสามารถค้นหา ข้อมูลดินในพื้นที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ในการจัดการธาตุอาหาร การปรับสภาพดิน และเพื่อประกอบการค้นคว้างานวิจัย ข้อมูลดินประกอบด้วย เนื้อดิน  ค่าความเป็น กรด-ด่าง pH  ปริมาณความต้องการปูน  ปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้